Fashion Designer: Yi Xuan Wang – Fashion Graduate Italia Fashion Show – NABA

Fashion Designer: Yi Xuan Wang – Fashion Graduate Italia Fashion Show – NABA

Fashion Designer: Yi Xuan Wang - Fashion Graduate Italia Fashion Show - NABA

Fashion Designer: Yi Xuan Wang – Fashion Graduate Italia Fashion Show – NABA