Fashion Designer: Kanglei Wang – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Domus Academy

Fashion Designer: Kanglei Wang – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Domus Academy

Fashion Designer: Kanglei Wang - Fashion Graduate Italia Fashion Show - Domus Academy

Fashion Designer: Kanglei Wang – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Domus Academy