Fashion Designer: Binghua Mao – Fashion Graduate Italia Fashion Show – IED Milano

Fashion Designer: Binghua Mao – Fashion Graduate Italia Fashion Show – IED Milano

Fashion Designer: Binghua Mao - Fashion Graduate Italia Fashion Show - IED Milano

Fashion Designer: Binghua Mao – Fashion Graduate Italia Fashion Show – IED Milano