Fashion Designer: Sara Behbud – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia di Brera

Fashion Designer: Sara Behbud – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia di Brera

Fashion Designer: Sara Behbud - Fashion Graduate Italia Fashion Show - Accademia di Brera

Fashion Designer: Sara Behbud – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia di Brera