Fashion Designer: Nikita Jayakumar – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia Costume & Moda

Fashion Designer: Nikita Jayakumar – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia Costume & Moda

Fashion Designer: Nikita Jayakumar - Fashion Graduate Italia Fashion Show - Accademia Costume & Moda

Fashion Designer: Nikita Jayakumar – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia Costume & Moda