Fashion Designer: Yota Anazawa – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia Costume & Moda

Fashion Designer: Yota Anazawa – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia Costume & Moda

Fashion Designer: Yota Anazawa - Fashion Graduate Italia Fashion Show - Accademia Costume & Moda

Fashion Designer: Yota Anazawa – Fashion Graduate Italia Fashion Show – Accademia Costume & Moda